LÒNG BÒ TƯƠI- NỘI TẠNG BÒ

Giá sỉ:45,000
Giá sỉ:45,000
Giá sỉ:60,000
Giá sỉ:90,000
Giá sỉ:75,000
Giá sỉ:75,000
Giá sỉ:75,000
Giá sỉ:60,000

THỊT ĐẦU BÒ

Giá sỉ:80,000
Giá sỉ:75,000
Giá sỉ:75,000
Giá sỉ:90,000
Giá sỉ:75,000
Giá sỉ:130,000
Giá sỉ:150,000
Giá sỉ:60,000

DỰNG GÂN TỦY

Giá sỉ:85,000
Giá sỉ:185,000
Giá sỉ:22,000
Giá sỉ:135,000
Giá sỉ:165,000
Giá sỉ:150,000
Giá sỉ:90,000