LÒNG BÒ TƯƠI- NỘI TẠNG BÒ

Giá sỉ:30,000
Giá sỉ:30,000
Giá sỉ:60,000
Giá sỉ:90,000
Giá sỉ:75,000
Giá sỉ:60,000
Giá sỉ:75,000
Giá sỉ:45,000

THỊT ĐẦU BÒ

Giá sỉ:60,000
Giá sỉ:75,000
Giá sỉ:50,000
Giá sỉ:85,000
Giá sỉ:75,000
Giá sỉ:120,000
Giá sỉ:95,000
Giá sỉ:50,000

DỰNG GÂN TỦY

Giá sỉ:85,000
Giá sỉ:185,000
Giá sỉ:22,000
Giá sỉ:135,000
Giá sỉ:165,000
Giá sỉ:150,000
Giá sỉ:95,000